„Liberté!”: Co po państwie opiekuńczym

„Liberté!”: Co po państwie opiekuńczym

XIII numer (grudzień 2012 – luty 2013) redagowanego przez Leszka Jażdżewskiego czasopisma „Liberté!”, poświęcony liberalnej polityce społecznej.
W otwierających numer artykułach Błażej Lenkowski wymienia strategiczne założenia polityki społecznej, Marek Góra przekonuje, dlaczego liberalna polityka społeczna jest dziś niezbędna, Kazimierz Wóycicki radzi, jakimi metodami liberałowie muszą realizować cele państwa opiekuńczego, Sławomir Kalinowski pokazuje, jak w polskim systemie pomocowym konserwuje się patologie, a Krzysztof Iszkowski analizuje koncepcję flexicurity.
W dziale Polityka Marcin Celiński zapowiada, jak klasa średnia odmieni polską politykę, Jan Hartman zaś apeluje o angażowanie się w partie polityczne, mimo że jak na razie są one raczej ostoją miernoty.
Na dział Idee składają się teksty Sławomira Drelicha – o warunkach dopuszczalności ekonomii społecznej – i Jarosława Makowskiego – o swoistej triadzie tworzącej liberalną politykę społeczną.
W tekście otwierającym dział Społeczeństwo Paweł Kubicki pisze o tym, czy i jak można walczyć
z wykluczeniem społecznym, natomiast Martyna Biernacka przekonuje, że płatne studia mogą odmienić polskie uniwersytety.
W dziale Państwo Forum Od-Nowa podkreśla kwestię wagi sprawnej administracji dla zmian w polityce społecznej, Ilona Gosk i Jolanta Tyrowicz podpowiadają, jak rozdzielać środki publiczne na polityki rynku pracy, a Maciej Duszczyk zajmuje się zagadnieniami migracji i integracji.
Dział Analizy wypełniają teksty Piotra Beniuszysa o pełnej hipokryzji polityce narkotykowej oraz Pawła Jaskulskiego o potencjale zawodowym ulicznych bezdomnych.
W numerze także esej Jana Marii Rokity o niemieckim porządku, który może uratować Europę, fragment najnowszej książki francuskiego socjologa Alaina Touraine’a „Po kryzysie” oraz rozmowa
Ilony Iłowieckiej-Tańskiej z Łukaszem Turskim o przyczynach słabości polskiej nauki.
W dziale kulturalnym można znaleźć empatyczny dwugłos Joanny Łopat i Mikołaja Mirowskiego na temat filmu „Pokłosie”, a na zakończenie przeczytać recenzje książek Stevena Lukesa, Olgi Tokarczuk, Pawła Tkaczyka, Gyu-Jin Hwang i Doroty Masłowskiej autorstwa Agnieszki Rozner, Natalii Piórczyńskiej, Tomasza Kamińskiego, Dominiki Kasprowicz i Magdaleny Rogaczewskiej.

Fundacja Industrial, 2012
Redaktor naczelny: Leszek Jażdżewski
Projekt okładki: Adam Plesiak / Quality Pixels
Projekt i skład: Quality Pixels
Korekta: Witold Kowalczyk / BLURB Pracownia edytorska